به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
سنجش خشم چاپ ارسال به دوست

 سنجش خشم
 
 
 
جواب : بله = 1
          نه = 0
 
1- ديگران به شما ميگويند (( نياز هست كه آرام بگيريد ))

2- اكثر اوقات در حال تنش و انقباض هستيد .

3- اغلب در سر كار آنچه را كه در سر داريد نمي توانيد ابراز كنيد .

4- زمانهايي كه ناراحت هستيد سعي مي كنيد كه از اطرافيان فاصله بگيريد .

به تلويزيون پناه مي بريد ...

فقط راديو گوش مي دهيد
 
 
كتاب و مجله مي خوانيد ...
و يا شايد به خواب پناه مي بريد

 

5- تقريبا روزانه براي آرام شدن به سيگار و يا ... چيزهاي ديگر پناه مي بريد .

6- براي خوابيدن مشكل داريد .

7- اكثر اوقات حس مي كنيد كه به درستي درك نشده ايد و يا به شما گوش نداده اند .

8- ديگران به شما گوشزد مي كنند : (( داد نزن اينقدر ! ))

9- عزيزان شما مي گويند آنها را ناراحت مي كنيد / آسيب مي رسانيد .

10- دوستان كمتر سراغتان را مي گيرند .

قابل كنترل     2-0 ( نياز به تمرينات آرام سازي داريد )
متوسط 5-3 ( مسائل تنش زا را شناسايي كنيد و با مديريت آنها بر خشم خود غلبه كنيد )

خارج از كنترل +6    خشم و عصبانيت شما نياز به درمان داشته و از مهارتهاي مديريت خشم استفاده كنيد .

نتيجه : عكي العملهاي ناشي از خشم همچون قطاري در حال حركت است كه دارد از كنترل خارج  مي شود و آماده خروج از خط است .

(((( ويژه )))) در حاليكه :
ما در زندگي به دنبال آرامش هستيم ، گاه شايد به آسايش مي رسيم ولي هنوز آرامش نداريم . آرامش در گرو بهداشت روان است ، بهداشت روان در گرو ارتباطات سالم

        فرد سالم :
       از گذشته درس مي گيرد
                                     براي آينده برنامه ريزي مي كند

                  ولي
در زمان حال زندگي مي كند . زندگي بدون قيد و شرط و با تمام وجود .

همانطور كه وقتي شما رانندگي مي كنيد در آينه هاي ماشين خود فقط براي جلورفتن نگاه مي كنيد . در آينه نگاه مي كنيد ، ولي عقب حركت نمي كنيد ، نگاه مي كنيد با در نظر گرفتن پشت سر به جلو برويد . يك راننده خوب راننده اي است كه نه به كسي بزند و نه بگذارد راننده ديگر به او بزند . درست در ارتباط هم همين فرمول صادق است .

بعضي از ما افراد واكنشي و شرطي شده هستيم و هر عمل ما عكس العملي نسبت به عمل ديگران بنوعي از پيش تعيين شده است و گويي كه ((( جعبه سياه ))) هستيم . ولي بعضي از ما آموخته ايم كه چطور ((( نوع ديگر ))) ببينيم و نوع ديگر فكر كنيم و نوع ديگر عمل كنيم و اعمال ما و عكس العملهاي ما نسبت به اعمال ديگران از پيش تعيين شده نيست و نسبت به هر عملي عكس العملي خاص داريم و در واقع فرد عامل هستيم . حالا با هم از آفات حال خوب و آفات ارتباط سالم صحبت كنيم كه بسياري در زندگي پر تلاطم خود با آن روبرو هستيم . آفتي به نام خشم !

 
< بعد

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement