به آرامی آغاز به مردن می کنی , اگر سفر نکنی ، اگر چیزی نخواهی ، اگر به اصوات زندگی گوش ندهی ، اگر از خودت قدردانی نکنی . به آرامی آغاز به مردن میکنی، زمانی که خودباوری را در خودت بکشی، وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند. تو به آرامی آغاز به مردن می کنی ، اگر هنگامیکه با شغلت،یا عشقت شاد نیستی،آنرا عوض نکنی ، اگر برای مطمئن در نامطمئن خطر نکنی ، اگر ورای رویاها نروی، اگر به خودت اجازه ندهی که حداقل یکبار در زندگیت ورای مصلحت اندیشی بروی .... به آرامی آغاز به مردن میکنی، اگربرده عادات خود شوی ، اگر همیشه از یک راه تکراری بروی .... اگر روزمرگی را تغییر ندهی ، اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی ، یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی. امروز زندگی را آغاز کن! امروز مخاطره کن ! امروز کاری بکن !نگذار که به آرامی بمیری . . . شادی را فراموش نک!
تست روانشناسی چاپ ارسال به دوست

به نام خدا


در جاده ای کوهستانی در حرکت هستید . سوار ماشین به پیش می روید .
1- خود را در چه ماشینی می بینید ؟
حالا به مکانی می رسید که کلیدی بر روی زمین افتاده
2- جنس کلید از چی و به چه رنگی است ؟
3- آیا کلید را بر می دارید ؟
حالا همان طور که به راه خود ادامه می دهید و به پیش می روید تا به یک کوزه می رسید .
4- کوزه به چه اندازه است ؟
5- در کوزه چه وجود دارد ؟
6- با کوزه چه می کنید ؟ آن را بر می دارید ؟
حالا در همان جاده ادامه راه داده و پیش می روید و به آسمان نگاه می کنید .
7- آسمان چگونه و به چه رنگی است ؟
8- کوتاه – بلند ؟
9- سر به فلک کشیده ؟
10- به چه رنگی هست ؟
به محلی می رسید که خانه ای قرار دارد، آن خانه چطور است ؟
11- لوکس ؟
12- کلبه مانند ؟
به درون می روید ؛ درون چگونه است ؟
حالا آن طرف خانه محلی است که آب در آن دیده می شود؛ آن محل را چطور می بینید :
13- مرداب ؟
14- استخر ؟
15- رود؟
16- عمق آن چه مقدار است ؟
17- زلال است یا نه ؟
حیوانی لب آب نشسته
18- چه حیوانی را میبینید ؟
19- نسبت به آن حیوان چه احساسی دارید ؟
بعد از آنجا به دیواری می رسید که اینطرف را از آنطرف کاملا جدا ساخته :
20- ارتفاع دیوار چقدر است ؟ (کوتاه – بلند – متوسط)
پشت دیوار فضای دیگری است ؛ آن فضا را چگونه می بینید :
سبز ؟  زرد؟  زیبا و مطلوب؟  ناخوشایند؟


جواب :
نوع ماشین می تواند نمایانگره آمال شما باشد .
کلید روحیات شما را که ساده ، نو ،تازه ، قدیمی ، سنتی و یا مدرن و غیره نشان می دهد.
برداشتن کلید نشانه نیاز فرد به تملک اشیا است و وابستگی به مسایل دنیوی.
کوزه علامت دوستی است؛ برداشتن کوزه می تواند علاقه به تداوم دوستی باشد و جنس و درون کوزه نگرش شما به دوستی است .
آسمان = روحیه شما به زندگی با شفاف دیدن یا ابری بودن و رنگ آسمان نمایان می شود.
درختان اطراف جاده = اگر درختان انبوه باشند، نشانه وجود مشکلات در زندگی از نظر شماست و اگر کوتاه باشد علامت قابل حل دیدن مشکلات و اگر سر به فلک کشیده عدم توانایی برای حل مشکلات به تنهایی می باشند.
خانه روحیه شما و حالات ساده زیستی و یا نیاز به چشم و هم چشمی را در شما نشان می دهد .

آب = نشانه روابط عاطفي و عشقي و عمق پاكي و زلالي و يا ...
حيوان = علامت همسر و خصوصیات و نگرش شما به همسر است .
دیوار = آمادگی عبور از زندگی به دنیای دیگر در شماست .
آنطرف = جهان دیگر است و نوع نگرش شما به آن جهان .

 
قبل >

نظر سنجی

نظر شما راجع به سایت موسسه چیست
 

جستجو

 

Advertisement