12 نتیجه باور نکردنی خنده


1.آیا می دانید که خنده باعث کاهش وزن می شود.

2.آیا می دانید که خنده سبب افزایش هورمون کورتیزول می شود و ایمنی بدن را در برابر بیماریهازیاد میکند!

3.آیا می دانید که خنده، گرفتن حمام اکسیژن وبه قولی دویدن در جاست!

4.آیا می دانید که خنده تعادل ظریف هورمونی ایجاد می کند!

5.آیا می دانید که خنده با بازدم انجام می شود و این کار سبب می گردد {co2}از خون خارج می شود!

6.آیا می دانید که خنده تعادل ضربان قلب {HR}را کاهش می دهد که این امر در سلامتی موثر است!

7.آیا می دانید که خنده به دلیل شستن co2از خون صورت را شفاف می کند!

8.آیا می دانید که خنده شادی می آورد همان طور که شادی خنده می آورد!

9.آیا می دانید که خنده قدرت یاد گیری را افزایش می دهد!

10.آیا می دانید که نقش خنده در کلاسهای درسی و آموزشی فوق العاده است!

11.آیا می دانید که خنده نشانه رضایت از وضعیت موجود است!

12.آیا می دانید که خنده نوعی تخلیه روانی است که تنشها واحساسات سرکوب شده را رها میسازد!